สมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน

สมาคมประกอบด้วยสมาชิกประเภทบุคคลและองค์กรที่เป็นทั้งผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการแพทย์ เป็นโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานในระดับประเทศ

"What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge."
SUDYOD KIATTI
President

บทบาทของสมาคม

การจัดหาทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ส่งเสริมให้มีการจัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนและไทย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรืออนุปริญญา ให้เข้ามาศึกษาระดับอุดมศึกษา

ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยและคนจีน

ที่มาท่องเที่ยวหรือพักอาศัย ดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ศึกษา ฝึกอบรมธุรกิจการค้า โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

สมาคมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ทั้งในระดับผู้ประกอบการในไทยและจีน

การค้า การจำหน่ายสินค้า

ส่งเสริมให้มีนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย สินค้าเพื่อใช้เองปกติ ซื้อฝาก หรือซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย โดยใช้แพลตฟอร์มที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

เป็นสื่อกลางในการดำเนินการส่งบุตรหลานมาเรียนที่ไทย

เข้าเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่

จัดอบรมหลักสูตร

เปิดโอกาสให้นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจมาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

ความเป็นมาของสมาคม

สมาคมการค้า การแพทย์ไทยจีน ก่อตั้งขึ้นโดยบุตรหลานของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาจากประเทศจีน ในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 20 และได้มาประกอบธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การศึกษาตลอดจนบริการสุขภาพ การแพทย์ในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมไปถึงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย  

Medical Tourism

สมาคมเป็นตัวกลางในการดำเนินการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและจีน ราคาเที่ยงธรรม ลูกค้าจ่ายตรงให้กับโรงพยาบาลและที่พัก มีใบเสร็จถูกต้องตามกฏหมาย ขณะนี้ทางสมาคมให้บริการเป็นตัวกลางดำเนินการให้แก่ผู้ที่สนใจทำ IVF ในประเทศไทย

Trading business

All products incl. health foods ,cosmetics, health and wellness products and real estate

Education

Primary – secondary – higher education in Thailand and China

Tourism

Cultural , education , health and wellness tourism

Join us

สมัครเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมได้ที่นี่