ข้อมูลสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน

เมนูลัด:
ความเป็นมาของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน ข้อมูลด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยการบริหารงานของสมาคมบทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์บทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการศึกษาบทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการค้า การจำหน่ายสินค้าความเป็นมาของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน

สมาคมการค้า การแพทย์ไทยจีน ก่อตั้งขึ้นโดยบุตรหลานของชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาจากประเทศจีน ในช่วงต้นคริสตวรรษที่ 20 และได้มาประกอบธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การศึกษาตลอดจนบริการสุขภาพ การแพทย์ในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน  การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมไปถึงด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย

การดำเนินงานของสมาคม มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ  นักลงทุน นักธุรกิจ นักศึกษาและผู้ปกครอง ชาวจีน ให้มีความเข้าใจและเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย  และแสวงหาเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดหรือขยายธุรกิจดังกล่าวให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย


ข้อมูลด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ปัจจุบัน การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับชาวต่างประเทศ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงเกือบ 40 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก กรุงเทพเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และสำหรับชาวจีน ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายอันดับแรก ๆ ที่ชาวจีนนิยมไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะกรุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต
บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทย ได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานสากล ปลอดภัยสูง คุณภาพและบริการที่ดี ด้วยราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ เช่น บริการนวดแบบแพทย์แผนไทยและสปา การตรวจสุขภาพและการชะลอวัย การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ศัลยกรรมแปลงเพศ การรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ การดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้ว
ด้านการศึกษา ประเทศไทยเป็นที่นิยมสำหรับผู้ปกครองชาวจีนที่สนใจส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนนานาชาติทั้งที่เชียงใหม่และกรุงเทพ รวมถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชองไทย เนื่องจากมีมาตรฐาน ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การเดินทางไม่ไกลมากโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่จะทำให้มีโอกาสประกอบธุรกิจกับประเทศไทยหรือใกล้เคียงในด้านการท่องเที่ยว การค้า รวมถึงด้านสุขภาพและการแพทย์
อาหารไทยและสินค้าไทย ได้รับการยอมรับในหมู่ชาวจีนในด้านมาตรฐาน ความปลอดภัย คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม ทั้งอาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เครื่องสำอาง และสมุนไพรไทยเป็นต้น
อสังหาริมทรัพย์ของไทย ทั้งโรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านพักรีสอร์ท ก็เป็นที่นิยมของชาวจีนและนักลงทุนจีน เนื่องจากราคาถูกเมื่อเทียบกับประเทศจีน สามารถซื้อเป็นกรรมสิทธิ์แบบขายขาด และสามารถสร้างรายได้ทั้งการปล่อยเช่า หรือขายต่อในอนาคต โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวจีน เช่น กรุงเทพ พัทยา และเชียงใหม่


บทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

สมาคมส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ทั้งในระดับผู้ประกอบการในไทยและจีน เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น และผู้มารับบริการ เพื่อให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย คุณภาพสูง เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละรายที่มีความแตกต่างกัน ในราคาที่เหมาะสม
สมาคมประกอบด้วยสมาชิกประเภทบุคคลและองค์กรที่เป็นทั้งผู้ประกอบการด้านสุขภาพและการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน คลินิกแพทย์แผนไทย หมอนวด ศูนย์ผู้สูงอายุ ในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ๆ เช่น กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต จำนวนมากกว่า 100 แห่ง ซี่งเป็นโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานในระดับประเทศ
สมาคมได้รับความมือและสนับสนุนจากบริษัทท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทกรุงเทพเมดิคัลคอนซัลแตนท์เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยวอย่างถูกกฏหมาย และเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ นอกจากนี้ยังรับความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัทเวลเนส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับโรงแรมในกรุงเทพมหานคร และบริษัทซิลเวอร์แลนด์เฮาส์ จำกัด สำหรับโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับจัดหาที่พักที่มีมาตรฐาน คุณภาพดี และราคาเหมาะสม


บทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการศึกษา

สมาคมส่งเสริมให้มีการจัดทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนและไทย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรืออนุปริญญา ให้เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งที่กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ ในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการที่สนใจมาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
สำหรับชาวจีนผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย สมาคมมีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือบริหารธุรกิจ รวมไปถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่ต้องการสร้างผลงานทางวิชาการด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ และการศึกษา
นอกจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางสมาคมยังเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ปกครองชาวจีนที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานมาเข้ารับการศึกษาระดับประถมหรือมัธยมศึกษาในโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมทั้งที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ รวมทั้งบริการจัดหาที่พักอาศัยทั้งที่ประสงค์จะซื้อขาดหรือเช่า ครอบคลุม กิจกรรมต่าง ๆให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน เช่น การอบรมด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทย การฝึกอบรมระยสั้น เช่น การทำอาหารไทย การเล่นดนตรี การท่องเที่ยว เป็นต้น
ข้อมูลต่างๆ:
 


บทบาทของสมาคมการค้าการแพทย์ไทยจีน กับการค้า การจำหน่ายสินค้า

สมาคมส่งเสริมให้มีนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย สินค้าสุขภาพ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องใช้ครัวเรือน และอื่น ๆ เพื่อใช้เองปกติ ซื้อฝาก หรือซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย ทั้งจากช่องทางจำหน่ายปกติ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้า และรูปแบบการสั่งซื้อออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์


การบริหารงานของสมาคม สามารสรุปได้โดยย่อ ดังนี้

1. การบริหารงานสมาคมแบ่งเป็น 2 สายงานและ 1 เลขาธิการสมาคม
2. อุปนายกทั้ง 2 สายงาน บริหารจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและมีเลขาธิการสมาคมเป็นผู้ประสานความร่วมมือในแต่ละโครงการ
3. ในการวางระบบงานและการจัดการ เพื่อให้องค์การดำเนินงานต่อไปอย่างเป็นขั้นตอนตามเป้าหมายเป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหารสมาคมอันประกอบไปด้วย นายกสมาคม อุปนายก และเลขาธิการสมาคม สามารถร่วมตัดสินใจได้โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน
4. ในกรณีเร่งด่วน หรือในกรณีที่มีโครงการที่ต้องประสานงานระหว่างสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือคาบเกี่ยวหลายหน่วยงานให้นายกสมาคมเป็นผู้พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมในเวลาที่กำหนด
5. ผู้จัดการสมาคม เป็นตำแหน่งที่ขึ้นตรงกับนายกสมาคม โดยนายกสมาคมมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของเลขาธิการสมาคม